exfex

exfex

extended form of examination

Koutek sponzorů

Toto místo je určeno pro naše sponzory. Na ty ještě čekáme.
Projektový zámer

Vytvorenie školského informačného systému zameraného na testovanie študentov. Podporova? zavádzanie a použivanie informačných technológii pri práci pedagógov na školách. Použitím systému by malo dôjs? k zefektivneniu a zjednodušeniu práce pri vytvárani a vyhodnocovaní testov. Projekt bude otvorený a volne šíritelný bez akýchkoľvek poplatkov a vysokých nákladov na technologické vybavenie a správu.

Stručný popis

Projekt je postavený pre sie?ové prostredie, napr. lokálnu sie? školy (ale nie je ňou limitovaný). Jeden počítač, u ktorého je možné zabezpeči? (lokálnu) bezpečnos? proti zneužitiu dát (napr. je množné ho fyzicky izolova?) môže slúži? ako centrála pre správu a dohľad nad procesmi, ktoré sú potrebné pre funkcionalitu. Pre tieto účely sa v ramci projektu vytvorí špeciálny program (ďalej server), ktorý bude implemntovaný s maximálnym ohľadom na bezpečnos? proti pripadným nelokálnym snahám zneuži?, či ináč kompromitovat dáta, na ktoré server dohliada (to zahŕňa i snahu o získanie informácii, na ktoré nemá užívateľ privilégia). Všetky potrebné aktivity je možne uskutočňova? pomocou programov, ktoré budú sučas?ou projektu (ďalej klienti, ktorí budú závislý na zameraní – študentský, učitelský, administrátorský, editor testovacích súborov, viď. ďalej v špecifikácii). Klientské programy budú podľa zamerania sprístupňova? ďalšie možnosti (každý z klientov bude vyžadovat autentifikáciu identity jej užívateľa). Systém bude rozoznáva? niekoľko základných užívateľských úloh (ďalej rolí). Každá v systéme zabezpečí prístup k iným druhom informácii. Týmto spôsobom budú jednoznačne definované úlohy a zodpovednosti, každého užívateľa systému. Učitelský klient bude umožňova? tvorbu testu, sledovanie jeho priebehu a jeho vyhodnotenie. Ako zdroj pre tvorbu testu môže použi? databázu dostupných otázok v systéme. Z tých môže skláda? test náhodne alebo ručne, prípadne nastavi? ďalšie vlastnosti (tie sú závislé na rozšíreniach systému). Po ukončeni testu je možne si vyzdvihnú? odpovedané testy a ohdnoti? ich. Žiak sa po pripojení do systému môže pripojit k testu (ku ktorému jeho tvorca určí, že tam má prístup) a môže test vyplňova?. Administrátor systému zabezpečuje správu dát a ich aktualizáciu (napr. Import nových suborov s otázkami, pridávanie nových modulov, atd...). Tvorca testov pomocou svojho jednoduchého editora môže vztvára? rozsiahle databázy otázok, ktorým môže priraďova? hodnotenie a ďalšie vlastnosti závislé na type otázký. K tomuto súboru môže nastavi? rozne oprávnenia pristupu. Vytvorené súbory je pomocou administrátora možné vloži? kedykoľvek do systému. Architektúra systému bude postavená tak, aby ho bolo možné rozvíja? s pomocou modulov – programových doplnkov, ktoré rozširujú funkcionalitu (napr. modul pre automatizované vyhodnocovanie testov s textovo písanou odpoveďou) -, ktoré sa budú moc? pridáva? bez potreby meni? celý systém alebo jeho hardwearového vybavenia. My sa budeme zameriava? na funkcionalitu (moduly) spojenú s testami, ktoré je možné objektívne hodnoti? automatizovane, teda testy z jasne definouvanou množinou odpovedí (otázky s možnos?ami). V danom prípade sa zameriame na automatizované vyhodnocovanie, možnos? výberu strategie vyhodnocovania, ktorá najlepšie odráža realitu testu. Základnou filozofiou vývoja je sprístupnenie, šírenie a znovupoužitie všetkých zdrojových kódov ako aj bezplatne širenie celého produktu (v rámci licencie GPL).

Čo projekt prinesie

Všetky súčasti projektu by mali predovšetkým urýchli? proces testovania a tak lepšie ohodnocova? študentov pri overovaní plošných znalostí. Učiteľom by mal ušetri? prácu pri tvorbe testov (znovupoužitie otázok v testoch, spravodlivos? pri výbere otázok, ...) a predovšetkým pri ich vyhodnocovaní. Ako vedľaší efekt elektronický systém rozvíja počítačovú gramotnos? študentov ako aj učiteľov. Elektronická forma testovania súčasne zníži náklady spojene s realizáciou klasického písomného skúšania. Nekladie si však za cieľ jeho úplne nahradenie, či úplne nahradenie iných foriem skúšania. Spôsob testovania pomocou otázok s možnos?ami je jednou z hlavných metód použivaných pri prijímacich pohovoroch na väčšine vysokých škôl. Automatizované vyhodnocovanie môže nepriamo (uľachčením vytvárania a vyhodnocovania testov) napomôc? pri príprave na tieto skúšky.

Špecifikácia

Projekt bude platformovo nezávislý (vzhľadom na voľbu operačného systému alebo hardwearovej architektury). Konštruovaný s dôrazom na rozširitelnos? pomocou prídavných modulov. Tvorený s ohľadom na bezpečnos?. Zachovanie autenticity dát v systéme. Aplikácia bude typu klient-server.

Súčasti systému:
Definícia pojmov:
Uživatelské role:

SourceForge.net Logo
S tím Bohem, s tím jsme neměli začínat...
© 2005 - Mišo a jeho parta
Support This Project

Jazykový koutek

slovakia czech Dutch Britain Hungary Spain Germany France Bulgaria Russian America Canada Ireland Italy Poland Finland Belgium Brazil China Japan Israel Antarctica Afghanistan Iraq